Posts Tagged ‘מנחם בלונדהיים’

ארצות הברית – מימים ראשונים למלחמת האזרחים (קורס)

יום שלישי, נובמבר 8th, 2011

מרצה: פרופ' מנחם בלונדהיים, במסגרת תוכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס מציע סקירה, ברמת מבוא, של תולדות צפון אמריקה מראשית מגעם של אירופים עם היבשת עובר לכינונה של ארצות הברית של אמריקה ועד למלחמת האזרחים. נעסוק בניתוחם של תהליכים מרכזיים שפעלו מימים ראשונים בעיצובה של החוויה האמריקנית והממשיכים להקרין על העולם בן זמננו. במסגרת ההרצאות יידונו היבטים חברתיים וכלכליים, פוליטיים וחוקתיים, כמו גם היבטים אידיאולוגיים, תרבותיים ותקשורתיים בהתפתחותה של צפון אמריקה.
(המשך…)