Posts Tagged ‘אבי שמחון’

כלכלת ישראל – עבר ועתיד

יום ראשון, פברואר 3rd, 2013

הרצאתו של פרופ' אבי שמחון, במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
חלקה הראשון של ההרצאה יציג את השינויים הכלכליים הדרמטיים שמדינת ישראל עברה במהלך קיומה ובמיוחד בשלושים השנים האחרונות.
בחלקה השני תידון השאלה כיצד זה שלמרות אותם שינויים נישמר הפער ביננו לבין העולם המפותח.
בחלק השלישי יוצעו מספר תשובות לשאלה.
27/01/2013
(המשך…)

כלכלת ישראל: מהיד המנהלת ליד הנעלמה – קורס

יום שישי, אוקטובר 26th, 2012

קורס של ד"ר אבי שמחון במסגרת סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס סוקר את התפתחות כלכלת ישראל לאורך השנים. הקורס בוחן את השאלה מדוע, למרות הקפיצה הטכנולוגית של העשורים האחרונים והשינויים המפליגים במבנה המשק, התוצר לנפש עדין נמוך מזה של מרבית המדינות המפותחות בעוד אי-השוויון גבוה יותר.

הקורס מועבר בסמסטר הנוכחי. הרצאות יתווספו מעת לעת.
(המשך…)

תקציב המדינה לשנת 2013 על פרשת דרכים?

יום שני, יוני 25th, 2012

דברי פתיחה: גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים
יו"ר: משה יוסטמן, ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לאה אחדות, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה וניהול, המרכז האקדמי רופי
אביה ספיבק, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם יוכל תקציב המדינה הבא להניף גם את דגל הביטחון וגם את הדגל החברתי? – בין המלצות ועדת טרכטנברג למתווה של ועדת ברודט לתקציב הביטחון.

מגיבים:
נתן זוסמן, ראש חטיבת המחקר, בנק ישראל, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
אבי שמחון, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הפורום המייעץ לשר האוצר וחבר וועדת טרכטנברג
17/6/12
(המשך…)

יום עיון: החינוך בפריפריה – המציאות ואתגריה

יום שלישי, יולי 5th, 2011

יום עיון שערך המכון לחקר הטיפוח בחינוך.
(המשך…)